Administracyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: realizacji inwestycji pn: „Budowa budynku A1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A w zakresie stanu surowego zamkniętego (SSZ) z kompleksowo wykonanym dachem”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2, KRS 0000069730, zwany dalej Inwestorem, zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. „Budowa budynku A1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A w zakresie stanu surowego zamkniętego (SSZ) z kompleksowo wykonanym dachem” obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Prace  do wykonania w bieżącym zadaniu:

 1. Roboty murarskie (ściany nośne i działowe obejmujące parter, 1 piętro oraz attyki) bez robót elewacyjnych
  1. Roboty zbrojarskie
  2. Roboty żelbetowe (słupy, nadproża, belki, wieńce, płyty stropowe oraz schody)
  3. Roboty betoniarskie (podkład pod posadzki)
  4. Wykonanie ślusarki stalowej (podkonstrukcje pod komplet urządzeń wentylacji i klimatyzacji na dachu)
  5. Wykonanie stolarki okiennej (U<0,9) i drzwiowej (U<1,3)
  6. Roboty izolacyjne dachu, wyłaz dachowy
  7. Roboty dekarskie (papa termozgrzewalna) i blacharskie (komplet obróbek blacharskich w tym izolacje i podkonstrukcje attyk)
  8. Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wpustem dachowym.
  9. Uwzględnić rusztowania zabezpieczające pracowników schroniska poruszających się po chodnikach wokół budynku na cały czas prowadzonych prac na wysokości.
  10. Prace będą prowadzone w przestrzeni funkcjonującego schroniska dla zwierząt i należy przewidzieć taki sposób prowadzenia robót, który zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo pracownikom i osobom poruszającym się po schronisku jaki i równocześnie bezpieczne wykonywanie samych prac budowlanych.

2) Wykonane prace na obiekcie:

– ławy i stopy fundamentowe

– ściany fundamentowe wraz z trzpieniami monolitycznymi do poziomu 0,00

– izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych

– zasyp budynku wraz z instalacjami pod posadzkowymi

– obsypanie budynku

– chodniki z kostki betonowej wokół budynku

3) Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi:

 1. Dokumentacja projektowa -Załącznik 6
 2. Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych -Załącznik 7
 3. Przedmiar robót – Załącznik 8
 • Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 • Wybór Wykonawcy robót będzie przeprowadzany dwu etapowo:

I etap: Zaproszenie do składania ofert (załącznik nr 1) zawierających prezentację firmy, a w szczególności wykaz dotychczasowych realizacji wraz z referencjami oraz kosztorys ofertowy;

II etap: Zaproszenie do negocjacji bezpośrednich z Wykonawcami, którzy spełniają stawiane przez Inwestora warunki. Po zapoznaniu się Inwestora z przedłożonymi ofertami Oferenci będą zapraszani na indywidualne rozmowy w ciągu 10 dni od daty złożenia oferty.

Zaproszenie do etapu II nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora kompletnej informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Inwestor zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny oraz unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy i ponownego wysłania zapytań ofertowych jeśli zaoferowane ceny będą przewyższały jego możliwości finansowe.

 • Termin wykonania zamówienia:

   Wymagane terminy zakończenia robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru: do 30.06.2021 r.

 • Dokumentację projektową można odebrać w biurze OTOZ Animals Schronisko Ciapkowo w Gdyni.
 • Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji należy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2021r. do godz. 1200na adres: OTOZ Animals-schronisko w Gdyni,

ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia lub na adres e-mail: k.kownacka@otoz.pl

 • O przystąpienie do składania ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
 • co najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto minimum 500 000,00zł w zakresie robót ogólnobudowlanych lub jedna robota budowlana o wartości brutto minimum

1 000 000,00  zł w zakresie robót ogólnobudowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2a)

 • dysponują osobami zdolnymi do nadzorowania realizacji inwestycji (zgodnie z załącznikiem nr 2b):
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

c) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności o wartości minimum 500.000zl .

 •   Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł).

     Wadium wniesione w pieniądzu winno być dokonane przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A:      16 1440 1026 0000 0000 1440 2683

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Inwestor uważa wadium, które w terminie do dnia 01.02.2021r. godz. 1200 znajdzie się na rachunku Zamawiającego

 •    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena oferty brutto                               –   95 %
  • okres udzielonej gwarancji                 –     5 %
 • Ofertę z propozycją cenową wykonania należy złożyć w siedzibie Inwestora  na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 01.02.2021r. godz. 1200.
 1. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: Budowa budynku A1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A w zakresie stanu surowego zamkniętego”.

Nie otwierać przed 01.02.2021r. godz. 1400.”

 1. Termin związania ofertą 30 dni.

      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 1a – Tabela – zbiorcze zestawienie składników ceny ofertowej

Załącznik nr 2a – Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych

Załącznik nr 2b – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zapytanie-ofertowe_bud-A1-SSZ z załącznikami do pobrania.Pobierz

Zał-3-wzór-umowy-bud.-A1-SSZ Pobierz


Skip to content