Aktualności

Zapytanie ofertowe

dotyczy: realizacji inwestycji pn: „Dokończenie budowy budynku biurowego A.1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i terenu (narożnik północno-zachodni)”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Gdyni, ul. Rzemieślnicza 2, KRS 0000069730, zwany dalej Inwestorem, zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. „Dokończenie budowy budynku A.1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i terenu (narożnik północno-zachodni)” obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
 2. Budynek A1 – elementy do realizacji
 1. Posadzki: izolacje, wylewki, wykończenie gres + wykładziny PCV
 2. Elewacja w wykonaniu metodą lekka-mokra (tynk)
 3. Sufity kasetonowe, ścianki g-k
 4. Tynki cementowe, gładzie i malowanie ścian
 5. Daszki szklane, wycieraczki wejściowe, barierka schodowa
 6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, parapety wewnętrzne
 1. Instalacje wewnętrzne
 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne
 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne
 3. Pompa ciepła
 4. Wentylacja mechaniczna (centrale z nagrzewnicami elektrycznymi)
 5. Klimatyzacja instalacje do wbudowania
 6. Klimatyzacja urządzenia końcowe (opcja: montażu później)
 1. Teren (narożnik północno-zachodni)
 1. Ogrodzenie zewnętrzne panelowe 30mm + 1 furtka i 1 brama 5m + 30mb ogrodzenia betonowego (narożnik północno-zachodni)
 2. Droga wewnętrzna – niwelacja i utwardzenie kruszywem wzdłuż ogrodzenia, ukształtowanie skarpy wzdłuż lasu
 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Wybór Wykonawcy robót będzie przeprowadzany dwu etapowo:

I etap: Zaproszenie do składania ofert (załącznik nr 1) zawierających prezentację firmy, a w szczególności wykaz dotychczasowych realizacji wraz z referencjami oraz kosztorys ofertowy;

II etap: Zaproszenie do negocjacji bezpośrednich z Wykonawcami, którzy spełniają stawiane przez Inwestora warunki. Po zapoznaniu się Inwestora z przedłożonymi ofertami Oferenci będą zapraszani na indywidualne rozmowy w ciągu 10 dni od daty złożenia oferty.

Zaproszenie do etapu dokończenia budowy nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora kompletnej informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Inwestor zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny oraz unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy i ponownego wysłania zapytań ofertowych jeśli zaoferowane ceny będą przewyższały jego możliwości finansowe.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagane terminy zakończenia robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru:

Etap –Dokończenie budowy budynku biurowego A1– do 30.06.2024 r.

.

 1. Dokumentację projektową można pobrać nieodpłatnie na stronie internetowej https://ciapkowo.pl/.
 2. Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji należy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2023 r. do godz.1200na adres: OTOZ Animals-schronisko w Gdyni, ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia lub na adres e-mail: k.kownacka@otoz.pl
 3. O przystąpienie do składania ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 4. posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
 1. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 100 000,00 zł netto w zakresie instalacji sanitarnych w każdej robocie
 2. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 600 000,00 zł w zakresie robót ogólnobudowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2b)
 3. dysponują osobami zdolnymi do nadzorowania realizacji inwestycji (zgodnie z załącznikiem nr 3):
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 1. Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).

Wadium wniesione w pieniądzu winno być dokonane przelewem na kontobankowe:

PKO Bank Polski S.A: 16 1440 1026 0000 0000 1440 2683

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Inwestor uważa wadium, które w terminie do dnia 06.12.2024r. godz. 1200znajdzie się na rachunku Zamawiającego

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena oferty brutto – 95 %
  • okres udzielonej gwarancji – 5 %
 2. Ofertę z propozycją cenową wykonania należy złożyć w siedzibie Inwestora na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 06.12.2024r. godz. 120.
 1. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: „Dokończenie budowy budynku biurowego A.1 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i terenu (narożnik północno-zachodni)”. Nie otwierać przed 06.12.2023r. godz. 1400.”
 2. Termin związania ofertą 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2a – Wykaz robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Załącznik nr 2b -Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych

Załącznik nr 2c -Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Projekt umowy


Skip to content